Đói

Giấc mơ đói tượng trưng cho cảm giác mong muốn của bạn cho một cơ hội. Tổng số thiếu hoặc mong muốn cho một cái gì đó xảy ra. Tuyệt vọng cho sự chú ý, tình yêu, quyền lực hoặc tình trạng. Một khía cạnh nghèo khổ hoặc bỏ qua của mình. Thấy đói của người khác có thể phản ánh bạn cố gắng tránh ai đó cần. Bạn có thể bỏ qua hoặc tránh một vấn đề quan trọng gia đình/tình cảm. Ngoài ra, giấc mơ có thể phản ánh nhận thức của bạn hoặc đấu tranh với một rối loạn ăn uống.