Khí

Trong giấc mơ để ngửi hoặc xem khí, chỉ ra rằng bạn cần phải được energized. Có thể có một tình huống trong cuộc sống của bạn mà bạn đang gặp khó khăn nhận được một xử lý.