Phấn

Nếu bạn thấy những mảnh phấn trong một giấc mơ, sau đó như một giấc mơ dự đoán về sự sáng tạo của bạn và chủ nghĩa cá nhân. Bạn là người nhìn thấy những điều khó khăn nhất để xem xét sáng tạo. Các biểu tượng phấn khác được liên kết với học tập và trường học.