Ấu trùng

có sự tương tác hoặc để tìm hoặc nhìn thấy một ấu trùng khi nó là mơ ước, có ý nghĩa sâu và nổi bật như là một điềm xấu cho một tái sinh. Bạn đang trải qua một số thay đổi nội bộ và thay đổi, chuyển đổi hoặc thay đổi.