Masochism

Mơ về masochism cho thấy sự cần phải kinh nghiệm và cảm thấy những điều ở mức độ cực đoan. Ngoài ra, bạn đang hy sinh bản thân và phải chịu đựng những sai lầm trong quá khứ của bạn.