Loon

Mơ ước và nhìn thấy một grebe được hiểu như là sự đề nghị tiềm thức mà bạn nên hoặc rằng bạn có khả năng đào sâu và mang lại sự khôn ngoan tiềm thức. Bạn đang tìm kiếm câu trả lời trong chính mình. Đó là thời gian để tự thăm dò, tự phản ánh và introspection. Bạn cần phải nhận được để dưới cùng của một số tình huống. Giấc mơ cũng có thể là một ẩn dụ cho những người đang điên hoặc điên.