Kim loại

Ước mơ của những điều làm bằng kim loại tượng trưng cho một cái gì đó về bạn hoặc cuộc sống của bạn mà bạn đang tự tin về được mạnh mẽ. Tin tưởng và bảo mật. Sức mạnh của nhân vật. Tiêu cực, kim loại phản ánh hành vi nguy hiểm hoặc ý định xấu là vô cùng khó khăn để thay đổi. Xem xét các loại và kích thước của đối tượng kim loại để có ý nghĩa bổ sung.