Sơ suất y tế

Nếu ai đó trước bạn bởi sự sơ suất, một giấc mơ như vậy cho thấy sự cần thiết phải thay thế các phương pháp tiếp cận của bạn.