Đầu hàng

Để ước mơ đầu hàng, nó chỉ ra những điều bạn phải loại bỏ và loại bỏ khỏi cuộc sống của bạn vĩnh viễn.