Rhino

Những mơ ước và nhìn thấy một con tê giác được hiểu là sự đề nghị của tiềm thức cho bạn bởi việc xem xét rằng có lẽ có một cần phải di chuyển về hướng mục tiêu của bạn và không mất không như là một câu trả lời. Đừng để những trở ngại chuyển bạn từ số phận của bạn. Bạn cần phải tích cực hơn.