Phòng chờ

Để xem bạn chờ đợi trong phòng chờ cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của bạn khi đi đến một điểm nhất định. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy khả năng của bạn để duy trì bệnh nhân.