Được

Nếu bạn đang viết một sẽ trong giấc mơ của bạn, như một giấc mơ cho thấy suy nghĩ của bạn về tương lai. Bạn đang có kế hoạch để bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn, bạn muốn làm hoặc tạo ra một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của bạn, để lại một dấu chân trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận được một sẽ từ một ai đó trong giấc mơ của bạn, đây là một dấu hiệu rất tích cực, mà bạn có thể tìm hiểu những điều mới và thú vị từ các tổ tiên của bạn. Bạn có thể có tài năng ẩn và khả năng mà bạn đã thừa hưởng từ các thành viên gia đình cũ của bạn.