Treo

Ước mơ với những người bị nghi ngờ tượng trưng cho nỗ lực của bạn để ở lại động cơ hoặc ở lại khóa học. Đấu tranh để ở lại kỷ luật hoặc tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cảm thấy rằng bạn không bao giờ muốn mất tự kiểm soát, làm việc đạo Đức, hoặc nhận được lười biếng.