Ghế ngồi vệ sinh

Ước mơ về một ghế bìa tượng trưng cho sự sẵn sàng của bạn để giải quyết vấn đề. Các cấu hình WC phản ánh sự sẵn sàng hoặc cởi mở để đối đầu. Nó cũng có thể là đại diện của lòng dũng cảm của bạn để cuối cùng chấp nhận một tách khó khăn. Một ghế nhà vệ sinh dưới đây phản ánh sự thiếu sẵn sàng để đối mặt với vấn đề hoặc cảm giác rằng bây giờ không phải là thời gian đúng.