Toucans

Ước mơ của một toucan tượng trưng cho sự cần phải được lắng nghe. Khả năng biểu đạt. Bạn hoặc người khác đang được rất giọng hát về một cái gì đó mà họ muốn tôi để thông báo. Có thể có niềm tin hoặc quan ngại rằng bạn hoặc người khác cảm thấy là quan trọng đối với những người khác để chú ý đến. Trong cuộc sống thực, ông chủ của cô hướng dẫn cô đi ra ngoài thị trấn và nói chuyện với mọi người để xây dựng địa chỉ liên lạc kinh doanh.