Cán cân công lý

ước mơ về sự cân bằng của công lý mà tượng trưng cho sự cân bằng, vốn chủ sở hữu hoặc ý thức chung.