Canary

Những giấc mơ mà bạn nhìn thấy Canary là biểu thị tự do, hạnh phúc và hòa hợp. Có lẽ có một số người hoặc tình huống trong cuộc sống của bạn mà làm cho bạn cảm thấy như vậy.