Đồng

Đồng trong một giấc mơ là biểu tượng của sự phục hồi. Có lẽ bạn sẽ trước các khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể hiển thị dòng chảy của trí tưởng tượng, sáng tạo và suy nghĩ của bạn.