Bleach

Để ước mơ rằng bạn đang sử dụng thuốc tẩy, nó thông báo chính nó về sự cần thiết để làm sạch linh hồn của bạn. Có một số sự kiện hoặc tình huống trong cuộc sống của mình mà để lại những tác động tiêu cực. Có vẻ như bạn đang cố gắng để thoát khỏi tất cả mọi thứ cũ và khó chịu. Đôi khi tâm trí cao siêu của chúng tôi cảnh báo chúng tôi về hiệu quả bất lợi của một cái gì đó mà vẫn tiếp tục hành động. Tại thời điểm này trong cuộc sống của bạn, bạn đã nhận sẵn sàng để di chuyển về phía trước như là người sạch hơn và tươi hơn.