Convertible

Nếu bạn đã trong một chuyển đổi trong một giấc mơ, ước mơ như vậy cho thấy cách tiếp cận thanh lịch bạn có. Có lẽ bạn đang cố gắng thể hiện sức mạnh và kỹ năng của bạn.