Chrome

Ước mơ về Chrome tượng trưng cho việc chiếu của sự respectability. Cảm thấy rằng một cái gì đó là chấp nhận được hoặc xứng đáng. Một người hoặc tình huống mà muốn không bao giờ xấu hổ bạn. Một sự lựa chọn mà không ai có thể chỉ trích bạn cho. Tiêu cực, Chrome có thể phản ánh rất nhiều mối quan tâm về việc phải được tôn trọng. Chăm sóc rất nhiều về những gì người khác nghĩ. Thất vọng để phù hợp hoặc được chấp nhận. Cố gắng để hiển thị những người khác không làm xấu hổ họ.