Fortress

Ước mơ về một pháo đài tượng trưng cho các rào cản nội bộ mạnh mẽ mà bạn đang thiết lập. Bảo vệ mạnh mẽ một số ý tưởng, thói quen hoặc tình huống. Một quan điểm về một tình huống mà bạn từ chối để chịu đựng sự thay đổi hoặc cam kết ở tất cả. Ngoài ra, một pháo đài có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đặt một rào cản giữa bạn và những người khác. Tắt cảm xúc hoặc kiên định từ chối lắng nghe ở tất cả các chi phí.