Genius

Mơ ước rằng bạn là một thiên tài, có tầm quan trọng biểu tượng của các phẩm chất tiềm ẩn của bạn hoặc các kỹ năng có thể được phát triển và dẫn đến thành công trong tương lai hoặc tiện ích. Ngoài ra, mơ ước của thiên tài có thể hiển thị suy nghĩ về việc không được đánh giá đủ. Bạn có cảm thấy như bạn không đủ tốt? Điều đó không đúng. Bạn phải thay đổi tâm trí của bạn, bởi vì bạn là một người rất sáng và tài năng.