Gremlins

Những ước mơ về một Gremlin có thể đại diện cho một người hoặc tình hình đó là tuyệt vời để trải nghiệm, nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu tiếp xúc với một thời điểm duy nhất của tiêu cực hoặc không chắc chắn. Một cái gì đó hoàn hảo mà trở nên vĩnh viễn khủng khiếp nếu bạn làm một điều duy nhất sai xung quanh nó.