Lotion

Để hiểu rõ hơn giấc mơ này, cũng đọc các giải thích của kem.