Mãn kinh

Mơ về mãn kinh có thể có nghĩa là bạn đang gây khó thở, đặc biệt là cho những người xung quanh bạn. Bạn cần phải được ít phụ thuộc lẫn nhau.