Trai

Để xem trai được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là lợi ích nhỏ hơn trong tài sản, nhưng bạn sẽ được lấp đầy với nhiều niềm vui và hạnh phúc trong nước.