Bộ trưởng

Thơ mộng và thấy rằng bạn là một bộ trưởng, tôi đề nghị bạn cần phải có thêm từ bi và sự hiểu biết trong một số tình huống hoặc mối quan hệ. Ngoài ra, nó cho thấy rằng bạn phải vượt quá giới hạn của bạn và cho các quyền của người kia.