Bệnh nhân

Để nhìn thấy một bệnh nhân trong một giấc mơ, nó là biểu hiện quá trình phục hồi từ nội thất của nó. Có lẽ bạn vượt qua những trở ngại mà đứng theo cách của bạn. Mặt khác, giấc mơ có thể gợi ý rằng có thêm sự kiên nhẫn.