Trại giam

Ước mơ về một trại giam có thể đại diện. giam hoặc hạn chế dài hạn. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng toàn bộ cuộc sống của bạn là về được giới hạn hoặc không được phép làm bất cứ điều gì bạn muốn. Ngoài ra, một trại giam có thể phản ánh biệt giam hoặc hạn chế mà cảm thấy hoàn toàn kiểm soát hoặc khủng khiếp.