Burping

Những ước mơ về burping tượng trưng cho minh mình và không phải lo lắng về nó nữa. Truyện tranh cứu trợ. Tích cực, burping có thể phản ánh một bước đột phá trong cuộc đấu tranh cá nhân hoặc cảm thấy tốt về khắc phục một vấn đề. Lưu ý rằng một vấn đề hoặc thử thách không còn quan trọng, hoặc đang diễn cảm về cách dễ dàng là một cái gì đó. Hiển thị những người khác không có gì phải lo lắng. Tiêu cực, burping có thể phản ánh một thiếu Appreciation hoặc exhibitionism.