Pasta

Các thư mục trong một giấc mơ cho thấy sự cần thiết phải tổ chức các kỹ năng trong cuộc sống của bạn. Có lẽ có một số điều đó là ra khỏi tỷ lệ và không có phương pháp để giữ cho những thứ mà họ thuộc về được.