Rosetta

Mơ ước rằng bạn hoặc những người khác đang sử dụng Rosettes, có nghĩa là một sự lãng phí thời gian trong các hoạt động phù phiếm, mà sẽ mang lại cho bạn rất nhiều thất vọng cuối cùng.