Sneakers

Ước mơ về đôi giày Ballet tượng trưng cho một cách tiếp cận với một tình huống đòi hỏi phải ở lại cân bằng. Bạn không muốn làm cho những sai lầm hoặc bạn đang cố gắng để được hoàn hảo. Một dấu hiệu cho thấy bạn cũng nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc thực hiện một sai lầm.