Saturn

Sao Thổ có nghĩa là thái độ thận trọng đối với người khác. Hãy xem xét rằng nó cũng cho thấy những điều mà Dreamer đã học được thông qua cuộc sống.