Nhấn

Mơ ước rằng bạn bị đánh bại chỉ ra rằng bạn cần phải thực hiện một số thay đổi cơ bản cho nhân vật của bạn. Bạn cần phải thực hiện một số điều chỉnh ý thức và thẩm định. Ngoài ra, nó được gợi ý rằng ai đó đang đẩy bạn vượt quá giới hạn.