Harvester

Những ước mơ về thu hoạch nông nghiệp tượng trưng cho việc ra quyết định hoặc mục đích đó là tập trung vào tất cả mọi thứ bạn đã chờ đợi nhanh hơn bạn có thể nhận được nó. Dễ dàng đi. Những ước mơ về thu hoạch nông nghiệp lái xe đến bạn có thể phản ánh người khác với kỳ vọng rằng bạn tìm thấy nguy hiểm cho hạnh phúc của bạn hoặc tốt được. Một lo sợ rằng bạn không thể thoát khỏi người khác mất tất cả mọi thứ bạn có. Một người hoặc tình hình trong cuộc sống của bạn mà làm cho bạn cảm thấy rằng tất cả các bạn có là dễ dàng để có được.