Hết hạn

Để ước mơ rằng có một sự hết hạn vào cái gì tượng trưng cho cảm giác của bạn rằng thời gian có thể chạy ra ngoài. Bạn có thể cảm thấy rằng cơ hội là có nguy cơ hoặc là bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội của bạn. Quý khách có thể cảm thấy cần thuận tiện. Bạn có thể lo sợ rằng bạn sẽ không bao giờ hoàn thành một nhiệm vụ hoặc dự án. Hãy xem xét số ngày hết hạn cho ý nghĩa bổ sung.