Grasshopper

tương tác với một châu chấu, khi bạn đang mơ ước, là một điềm sức mạnh để hành động, nói chuyện hoặc suy nghĩ như bạn muốn mà không có trở ngại hoặc kiềm chế. Trong giấc mơ Grasshopper đại diện cho những phẩm chất của cuộc sống của tự do, độc lập hoặc giác ngộ tinh thần. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, cho thấy cách hướng tới sự không có khả năng của bạn để bình tĩnh hoặc cam kết một quyết định.