Gỗ

Những ước mơ về củi tượng trưng cho sự tự nhận thức của bạn mà không cần phải ngừng cảm giác tốt. Có thể giữ an toàn hoặc sử dụng một kế hoạch dự phòng để duy trì sự thoải mái. Tính năng mà giữ nó đi. Cảm giác như lần tốt sẽ không kết thúc. Tiêu cực, củi có thể phản ánh nhận thức của bạn về nguồn tài nguyên cạn kiệt của bạn. Biết được những lần tốt sẽ không kéo vĩnh viễn. Giống như tất cả mọi thứ bạn có vào lúc này.