Mứt cam

Nếu bạn đang làm với quan trọng khác của bạn, sau đó nó cho thấy mối liên kết mạnh mẽ giữa hai của bạn. Có lẽ bạn đang ở trong một mối quan hệ rất mạnh mẽ. Ngoài ra, những giấc mơ có thể hiển thị thiếu tình yêu và cảm tình của đối tác của bạn, do đó bạn đang bù đắp ông về giấc mơ. Nếu bạn đang làm ra với một ai đó mà bạn không thích, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy các đặc tính người này không thích, mà là ở bạn là tốt. Cố gắng để thoát khỏi chúng. Nếu bạn đang làm ra với một người bạn, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy niềm vui thực sự của bạn cho người đó.