Ramos

Ước mơ về các chi nhánh tượng trưng cho các khía cạnh nhỏ hơn của một tình huống lớn hơn. Tiêu cực, chi nhánh phản ánh những rắc rối của đối phó với từng chi tiết nhỏ của một vấn đề. Tích cực, các chi nhánh phản ánh sự phức tạp của một điều tốt, cuộc sống mới, mở rộng, tiến bộ, hoặc tăng trưởng. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước cắt một cây và phải tự ngắt mỗi chi nhánh duy nhất của cây để loại bỏ. Trong cuộc sống thực, ông đã sẵn sàng để đi và phải làm được rất nhiều làm sạch trước khi ông có thể.