Kích thước

Giấc mơ mà bạn thấy một kích thước của một cái gì đó, liên quan đến kích thước của dương vật. Giấc mơ cũng cho thấy tầm quan trọng của chúng tôi cho mọi thứ. Giấc mơ cũng cho thấy sức mạnh của các đối tượng khác hoặc những người mà chúng tôi được bao quanh bởi làm cho chúng ta.