Baboon

Nếu bạn ước mơ của baboon, nó có nghĩa là bạn nên trở nên cởi mở hơn khi nó xử lý những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nói với người dân những gì bạn nghĩ và làm thế nào bạn đang cảm thấy. Ý nghĩa khác của ước mơ này cũng giải thích rằng có lẽ bạn đang thể hiện mình không thích hợp.