Pin

Nếu bạn ước mơ của một pin đại diện cho sức mạnh của cuộc sống. Nếu bạn ước mơ của một pin đó là thải nó dự đoán rằng họ là tình cảm yếu, tirred hoặc có thể mong manh. Nói chung, trạng thái pin cho biết tình trạng của bạn: pin càng nhỏ thì bạn càng yếu.