Village

Ngôi làng trong một giấc mơ, biểu thị mong muốn của mình là một phần của cộng đồng. Có lẽ họ đang cảm thấy cô đơn, vì vậy bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Giấc mơ cũng cho thấy khả năng của bạn để sống với những người khác.