Nạn nhân

Nếu bạn là nạn nhân trong một giấc mơ, giấc mơ này là một cảnh báo cho bạn để được nhận thức của những người này mà nó không đi tốt. Có lẽ bạn cảm thấy rằng kiểm soát là trong tay của bạn, vì vậy bạn không thể làm bất cứ điều gì về nó. Nếu bạn bất người khác, sau đó nó là biểu hiện sẵn sàng của bạn để làm tổn thương người khác.